Stichting DF&DC

Mode en vormgeving in regio Arnhem

De aanwezigheid van de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ heeft er toe geleid, dat met name de sectoren mode en vormgeving een belangrijke plaats innemen in het culturele en economische leven van de stad Arnhem. Dit heeft er toe geleid, dat er in Arnhem en omgeving ook veel startende beroepsbeoefenaren in de mode en vormgeving aanwezig zijn.
Het AOC heeft daarom onderzocht op welke wijze het een bijdrage kan leveren aan een versterking van de "creatieve" economie in Arnhem. Dit heeft er in geresulteerd, dat het AOC het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de Stichting Dutch Fashion & Design Centre (DF&DC).

Conceptstore Arnhem Coming Soon

De oprichting van de Stichting werd versneld doordat zich in 2007 op initiatief van ArtEZ een project aandiende, dat beoogde om in Arnhem een mode- en vormgevingsplatform annex winkel op te richten met een tweeledig doel. Enerzijds wil de winkel een showroom zijn van Nederlands talent met natuurlijk een accent op de alumni van ArtEZ en anderzijds een plek, gericht op de begeleiding van jonge ontwerpers. Kortom een platform, waar commercie en opleiding samen gaan in een - wat naderhand is gaan heten - conceptstore in het centrum van Arnhem.
Voor het bredere project Coming Soon werd een subsidie verkregen van zowel gemeente Arnhem als provincie Gelderland. In november 207 werd de winkel feestelijk geopend, begeleid door een uitgebreide belangstelling van zowel de binnenlandse als buitenlandse pers.

   

AOC als aandeelhouder Arnhem Coming Soon

Als juridische vorm werd geopteerd voor een BV, waarin ArtEZ, AOC en de directeur van Coming Soon (Judith ter Haar) ieder voor één derde participeren. De financiële gang van zaken laat, ondanks het goede imago, te wensen over en het AOC verstrekt daarom leningen om de continuïteit te garanderen. Aandeelhouder ArtEZ is inhoudelijk natuurlijk nauw betrokken bij de gang van zaken, maar springt in financiële zin eveneens bij.
In september 2009 trekt mw. ter Haar zich terug als directeur en haar aandeel wordt overgenomen door Stichting DF&DC, waardoor er een evenwichtiger samenstelling van de aandeelhouders tot stand is gekomen in de zin, dat de drie huidige aandeelhouders alle een publiek belang ten doel stellen.
De aanhoudend marginale financiële resultaten leiden er toe, dat de aandeelhouders besluiten om een bod van mw. Cilly Vlemmix aan te nemen en de aandelen om niet aan haar over te dragen. Waarmee in maart 2014 aan de bemoeienis van Stichting AOC met Arnhem Coming Soon een einde komt.

Arnhem Mode Incubator

Op basis van het Masterplan Mode & Vormgeving besluit provincie Gelderland eind 2010 om i.s.m. gemeente Arnhem de oprichting en exploitatie van een mode incubator te faciliteren. Stichting DF&DC verklaart zich bereid om het management van de ‘Arnhem Mode Incubator’ op zich te nemen.
Daartoe wordt een pand aan de Sonsbeeksingel gehuurd en een manager, Danielle Wanders, aangesteld. Startende ontwerpers uit de mode en aanverwante sectoren kunnen een ruimte huren en krijgen een passende begeleiding. De AMI ontwikkelt zich tot een centrum van activiteiten, primair op het gebied van mode, maar later krijgt ook op vormgeving meer aandacht. Ook blijkt, dat de Incubator ook een belangrijke ondersteunende rol kan spelen voor Arnhem als modestad en voor het Modekwartier Klarendal in het bijzonder.
De AMI vervult ook een belangrijke rol bij de totstandkoming en de activiteiten van verschillende projecten op het gebied van Valorisatie in samenwerking met ArtEZ, de HAN en andere deelnemers.
Eind 2013 blijkt, dat de continuïteit van de AMI niet kan worden gegarandeerd en aan het dienstverband van de incubator-manager kan helaas geen vervolg worden gegeven. Conform de looptijd en voorwaarden van de verstrekte subsidies door gemeente en provincie ziet het er naar uit, dat na 2014 een eind komt aan de Arnhem Mode Incubator.

Netwerk Creatieve Sector

Naar analogie van de uitgangspunten van Stichting kiEMT, geldt ook voor DF&DC, dat samenwerking van de 3 O’s (Triple Helix) essentieel is en dat daarom de vorming van een netwerk van ondernemers van doorslaggevend belang is. Ook ten behoeve van de inkomsten bij de exploitatie van de AMI is aangenomen, dat er een Creatieve Industriekring Arnhem ontstaat.
Het is helaas gebleken, dat het Rijk geen subsidie beschikbaar kan stellen om een dergelijk netwerk van de grond te tillen. Nog ernstiger is, dat provincie Gelderland geen werkbare visie heeft hoe zo’n netwerk zou moeten functioneren en dus ook niet hoe een netwerk van de grond zou moeten komen.
In 2011 zijn op kosten van DF&DC en met steun van het AOC enkele netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Echter ondanks de bedragen die door de Provincie in de totstandkoming van een netwerk zijn geïnvesteerd, is de vorming van een Netwerk Creatieve Sector - toch een belangrijk onderdeel van het Masterplan Mode & Vormgeving - niets terecht gekomen is.

Opheffing Stichting DF&DC

Gegeven de gang van zaken bij de AMI en het mislukken van de totstandkoming van het Netwerk Creatieve Sector, heeft het bestuur van Stichting DF&DC eind november het principe besluit genomen de Stichting te liquideren. Het College van Bestuur van ArtEZ heeft op zich genomen om een eventueel resterend negatief vermogen van DF&DC voor zijn rekening te willen nemen.