Stichting kiEMT

Energie- en milieu technologie in regio Arnhem

De regio Arnhem neemt op het gebied van energie -en milieutechnologie (EMT) een belangrijke plaats in door de aanwezigheid (situatie 2004) van bedrijven als KEMA, Nuon, Essent, Arcadis, DGMR en TenneT. Zowel de provincie Gelderland als de gemeente Arnhem onderschrijven deze positie en merken de sector energie & milieu aan als een sector die een belangrijke impuls kan geven aan groei in de regio Arnhem. Het stimuleren van innovatief ondernemerschap wordt hierbij gezien als een belangrijk instrument.

Stimuleren bedrijvigheid in de EMT sector

De Stichting Arnhem OndernemersCentrum (AOC) speelt hier op in, zoekt samenwerking met de gemeente Arnhem en KEMA en dit leidt in 2005 tot de oprichting van Stichting KIEMT. Het primaire doel is de ondersteuning van (door)startende ondernemers. Daarnaast wordt getracht de EMT sector te stimuleren door het tot stand brengen van matches en het organiseren van symposia en congressen. Aan de basis ligt het uitgangspunt, dat het bedrijfsleven en de lokale overheden onmisbare partners zijn, zowel in financieel als inhoudelijk opzicht. De activiteiten worden gebundeld in projecten, waarvoor afzonderlijk subsidies worden verkregen. KplusV organisatieadvies is vanaf het allereerste begin bij alle ontwikkelingen betrokken en de adviseurs van het bureau ondersteunen het bestuur bij de uitvoering van de projecten.

Projecten eerste jaren

Het allereerste project is het EMT Project, dat loopt van 2005 t/m 2008. Het krijgt aanvankelijk alleen steun van de gemeente Arnhem, maar in het tweede en derde jaar gaan ook provincie Gelderland en gemeente Apeldoorn het project financieel ondersteunen. Het aantal ondernemers dat participeert in de stichting KIEMT is de loop van de eerste 3 jaar gegroeid van 25 tot 85 medio 2008. De aangesloten bedrijven, Hogescholen en de Radboud Universiteit verlenen niet alleen financiële steun, maar zijn ook betrokken bij de veel van de activiteiten. De doelstellingen van het project worden ruimschoots gehaald, resulterend in o.m. 30 succesvol ondersteunde initiatieven, leidend tot ca 150 arbeidsplaatsen.

Opvolgende projecten

Het succes van het EMT Project, het brede draagvlak in de regio en de door de verschillende overheden gecreëerde faciliteiten leiden tot de volgende projecten o EMT Innovatiemotor bouwt voort op het EMT Project, wordt gesteund door de Europese Unie, provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen en de regio Stedendriehoek. Het project heeft een veel bredere scope met een totale begroting van € 2,4 mln. en een looptijd van 4 jaar, eindigend medio 2013. en , heeft ondersteund project, dat ten doel heeft om startende initiatieven op het gebied van EMT te ondersteunen, matches in het netwerk tot stand te brengen en bijeenkomsten te organiseren om de samenwerking te bevorderen. Een soortgelijk project is ook opgezet in Overijssel en dat gaat in samenwerking met TU Twente, bedrijven uit die provincie en het wordt in beperkte mate ondersteund door de provincie Overijssel. o EMT Radar is onderdeel van het landelijk opererende project van Technopartner bedoeld om projecten in de allereerste fase van hun ontstaan te ondersteunen met een lening van € 25.000. Het eveneens 4-jarige project is eind 2012 afgesloten, nadat de beoogde 40 leningen ter waarde van € 1 mln uitgezet zijn. o het Gelderse Transitie Centrum, is begin 2011 van start gegaan. Het is een in samenwerking met provincie Gelderland project, dat beoogt om de doelstellingen van de provincie Gelderland ter verbetering van het klimaat te helpen realiseren door het ontwikkelen van generieke kennisintensieve projecten op het gebied van energietransitie. Het 3-jarige project wordt uitgevoerd in samenwerking met KEMA Nederland B.V. en universiteit WageningenUR en heeft een omvang van € 1,2 mln. o in Overijssel is in 2011 naar het voorbeeld van Gelderland ook een EMT Innovatiemotor project van de grond gekomen, waarbij eveneens bedrijven uit Overijssel en ook TU Twente participeren. in 2011 De doelstellingen zijn gelijk en bestaan uit het ondersteunen van startende van jonge bedrijven bij hun groei, het tot stand brengen van matches en het ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Verdere ontwikkelingen

Provincie Gelderland besluit voorjaar 2012 om EMT tot topsector te verklaren, hetgeen nader is omschreven in de nota Prioritair Programma Energietransitie. Daarin ter ondersteuning van het Gelderse EMT beleid de totstandkoming van een programmabureau voorzien. Uiteindelijk wordt besloten, dat op grond van zijn inbreng en know-how, dat stichting kiEMT zal zorg dragen voor de oprichting van een ‘valleybureau’ voor Energie- Milieu Technologie onder de naam 'Green Tech Alliances, powered by kiEMT'. Hierbij is onder meer vastgelegd, dat er een inhoudelijke verbreding naar biobased economy, glastuinbouw en energietransitie zal plaats vinden, een voortzetting van het Innovatiemotor project en de ontwikkeling van beleid op het gebied van kennisontwikkeling, arbeidsmarkt, innovatiestimulering en internationalisering. Voor het GTA wordt een subsidie van € 3,9 mln. ter beschikking gesteld voor een periode lopend tot en met 2015. De bestuursstructuur van stichting kiEMT wordt aangepast in de zin, dat het bestuur meer op afstand komt te staan, de functie van voorzitter en directeur wordt gesplitst, een bureau wordt bemand voor de financiële, secretariële en administratieve taken. Voorts wordt de band met bureau KplusV wat minder intensief en mede als gevolg daarvan ook een nieuw pand betrokken. De basis van de wijze van werken blijft de 'triple helix', waarbij overheid, ondernemers en onderwijs nauw samenwerken. Inmiddels zijn er eind 2013 meer dan 200 Participanten en Deelnemers, waaronder alle relevante universiteiten en hogescholen. Voord de derde keer is tijdens het jaarlijkse congres de Jan Terlouw prijs uitgereikt voor de meest aansprekende innovatie. Ook participeert kiEMT in twee Europese KIC organisaties en neemt deel in een aantal valorisatieprojecten, waarbij steeds universiteiten en/of hogescholen zijn betrokken.